Statut

STATUT GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BUDZYNIU

 
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu zwany dalej "Zakładem" działania na podstawie:
 
1.    Ustawy o Samorządzie Terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/.
2.    Uchwały Rady Gminy w Budzyniu Nr XVII/87/91 z dnia 11 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
3.    Niniejszego statutu.
 
§ 2.
 
1.    Siedzibą "Zakładu" jest wieś Budzyń.
2.    Obszarem działania jest teren Gminy Budzyń. 
 
§ 3.
 
1.    Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy w Budzyniu.
2.    Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Gminy Budzyń
 
Rozdział II
 
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 
§ 4.
Celem działania Zakładu jest:
1.    Zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie dostawy wody odbioru i oczyszczania ścieków, oraz odbioru śmieci.
2.    Przedkładanie propozycji w zakresie programowania i koordynacji, zaopatrzenie ludności w wodę, odbioru ścieków i śmieci.
 
§ 5.
 
PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA ZAKŁADU JEST:
1.    Produkcja i dostawa odbiorcom wody.
2.    Odbiór i oczyszczanie ścieków.
3.    Odbiór śmieci.
4.    Eksploatacja, konserwacja, modernizacja i remonty urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu.
5.    Świadczenie usług wodociągowo- kanalizacyjnych.
6.    Przyjmowanie do eksploatacji nowych sieci wodociągowych kanalizacyjnych i wysypisk śmieci.
7.    Wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenie odbiorców do eksploatowanych urządzeń i sieci.
8.    Prowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów.
9.    Prowadzenie działalności gospodarczej na bazie posiadanego majątku nie ograniczającej działalności statutowej Zakładu.
10.Zakład prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo- finansowego.
11.Zakład dba o zieleń komunalną.
 
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
 
§ 6.
 
1.    Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy według zasad określonych w Statucie Gminy.
2.    Głównego księgowego powołuje i odwołuje Kierownik Zakładu.
3.    Do zakresu działalności Kierownika Zakładu należy:
a)    zarządzanie i kierowanie Zakładam oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
b)    ustalenie organizacji wewnętrznej Zakładu,
c)    prowadzenie polityki kadrowej,
d)    dysponowanie majątkiem trwałym, nietrwałym, środkami obrotowymi i funduszami w granicach obowiązujących przepisów.
 
§ 7.
 
1.    Organizację Zakładu określa regulamin organizacyjny.
2.    Zasady wynagrodzenia pracowników Zakładów regulują:
a)    Zakładowy System Wynagrodzenia,
b)    Odrębne przepisy
 
Rozdział IV
MAJĄTEK I FINANSE
 
§ 8.
 
Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne.
 
§ 9.
 
Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach zakładu budżetowego.
 
§ 10.
 
1.    Podstawę gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan techniczno- finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i podlega rozliczeniu z budżetu Gminy.
2.    Plany techniczno- finansowe opracowane są przez kierownictwo Zakładu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy.
3.    Korekty i zmiany rocznych planów dokonuje kierownictwo Zakładu w uzgodnieniu z Zarządem Gminy.
4.    Źródłami przychodów planu są dochody za:
a)    sprzedaż wody, odbiór ścieków i odbiór śmieci,
b)    sprzedaż usług na zewnątrz,
c)    inne dochody z prowadzonej działalności wg § 5.
5.    Źródłami rozchodów planu są wydatki na:
a)    konserwację, remonty, modernizację,
b)    zakup opału, energii elektrycznej,
c)    zakupy inwestycyjne i inwestycje,
d)    wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe,
e)    inne wynikające z prowadzonej działalności.
 
Rozdział V
SYSTEM KONTROLI
 
§ 11.
 
Kontrolę wewnętrzną Zakładu sprawują:
a)    kierownik Zakładu,
b)    Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych zgodnie z obowiązującymi prepisami.
 
Rozdział VI
NADZÓR NAD ZAKŁADEM
 
§ 12.
 
Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy Kierownika dokonuje Zarząd Gminy.
Zarząd Gminy:
a)    ustala zasady rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy,
b)    ustala zasady polityki cen jednostkowych za sprzedaż wody i odbioru ścieków,
c)    opiniuje wniosek Kierownika Zakładu skierowany do Rady Gminy o przyznanie dotacji budżetowej na zadania inwestycyjne i bieżące przekraczające możliwości finansowe Zakładu.
d)    Określa Kierownikowi zakres upoważnień- pełnomocnictw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zakładu.
 
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 13.
 
1.    Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.
2.    Statut nadaje Rada Gminy
3.    Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia
 
§ 14.
 
Zakład używa pieczęci podłużnej o treści:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
               64-840 Budzyń