Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNYGminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu

 
 
I. Postanowienia ogólne
1.    Na podstawie uchwały Nr XVII/87/91 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 11 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z siedzibą przy ulicy Rynkowe 13
2.    Organem Założycielskim Gminnego Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu jest rada Gminy w Budzyniu.
3.    Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu sprawuj Zarząd Gminy w Budzynu.
4.    Przedmiotem działania Zakładu jest:
a)    produkcja i dostawa odbiorcom wody
b)    odbiór i oczyszczanie ścieków
c)    odbiór i składowanie śmieci
d)    utrzymanie zieleni komunalnej
e)    przejmowanie do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, hydroforni i oczyszczalni coraz wysypisk śmieci
f)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budżetowego.
5.    Zakład prowadzi swoją działalność zgodnie na bazie mienia powierzonego przez Urząd Gminy
II. Władze Zakładu
1.    Władzę Zakładu stanowi kierownik powołany na czas nieokreślony przez Zarząd Gminy
III. Struktura organizacyjna
1.    Kierownik Zakładu
2.    Komórka księgowo- finansowa
3.    Stanowiska pracy
IV. Zakresy kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych
1.    Do obowiązków kierownika należy:
a)    zarządzanie i kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
b)    ustalanie organizacji wewnętrznej zakładu,
c)    prowadzenie polityki kadrowej,
d)    dysponowanie majątkiem trwałym, wyposażeniem w użytkowaniu środkami obrotowymi i funduszem w granicach obowiązujących
e)    programowanie rozbudowy i modernizacji urządzeń: obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.    Pion księgowo- finansowy
a)    w porozumieniu z kierownikiem Zakładu, prowadzenie spraw osobowych związanych z przyjmowanych i zwalnianiem pracowników oraz bieżące prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych
b)    współdziałanie z kierownikiem w kształtowaniu polityki płac ustalanie   zasad wynagrodzenia i indywidualnego zaszeregowania pracowników,
c)    prowadzenie ewidencji wyposażenia biura i podległych jednostek,
d)    opracowanie analiz ekonomicznych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
e)    opracowywanie wszelkich informacji w zakresie spraw ekonomicznych i innych zleconych przez kierownika Zakładu,
f)    współdziałanie w opracowaniu planu techniczno- ekonomicznego,
g)    prowadzenie zagadnień związanych z rachubą płac, funduszem płac oraz gospodarką materiałowo- magazynową,
h)    dokonywanie bieżącej analizy sytuacji finansowej i płatniczej,
i)    bieżące prowadzenie ewidencji w zakresie prowadzonej działalności
j)    prowadzenie kasy Zakładu, egzekwowanie należności i płacenie zobowiązań.
3.    Stanowiska robotnicze
a)    elektryk konserwator
-    obsługa codzienna  /konsekwencja/ urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach Zakładu
-    przeglądy i naprawy urządzeń elektro- energetycznych w eksploatacji,
-    wykonywanie nowych i modernizacja istniejących instalacji.
b)    wydział wodociągów /monter- konserwator/
-    zabezpieczenie ciągłości eksploatacyjnej ujęć wody i urządzeń pompowych oraz prawidłową pracę urządzeń uzdatniających wodę,
-    konserwacja i remonty sieci wodociągowej,
-    sprawowanie nadzoru i odbioru przyłączy domowych wod- kan. nie wymagających rozbudowy sieci,
c)    wydział kanalizacji /konserwator/
-    zabezpieczenie ciągłości eksploatacyjnej przepompowni wód zużytych oraz prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni,
-    prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
-    prowadzenie działalności konserwatorsko- remontowej sieci
d)    dozorca śmietniska
-    zabezpieczenie ciągłości eksploatacyjnej wysypiska,
-    nadzorowanie prawidłowego składowania śmieci na wysypisku,
e)    pracownik zieleni komunalnej
-    dbałość o istniejącą zieleń,
-    utrzymanie w czystości powierzonych terenów.
V. Na poszczególne stanowiska pracy opracowane są zakresy czynności i obowiązków, które są podpisane przez pracowników i przechowywane w jego aktach osobowych.
VI. postanowienia końcowe.
1.    Niniejsze zasady organizacyjne Zakładu będą aktualizowane w miarę potrzeb
2.    Regulamin organizacyjny został zatwierdzony przez Zarząd Gminy w dniu 19.02.1992 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1992r.