Statut

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
§ 1
 
 1. Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu zwany dalej Ośrodkiem Kultury jest gminną instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy Budzyń z dnia 19 maja 1992r. Nr XXII/103/92.
 2. Ośrodek Kultury działa na podstawie postanowień zawartych w niniejszym statucie i w innych aktach normatywnych określających działalność instytucji i placówek kultury.

§ 2

 1. Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje gminę Budzyń.
 2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest wieś Budzyń.

§ 3

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje organizator.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania.

§ 1

 1. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury  i sportu. Kultywowanie tradycji regionalnej oraz wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego i sportowego.
 2. Świadczenie usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 4. Współpraca z organizacjami działajęcymi w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji, samorządem mieszkańców i innymi instytucjami.
 5. Promowanie Gminy Budzyń.

§ 2

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
  1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.
  2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką.
  4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzielnictwa ludowego i artystycznego.
  5. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
  6. Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalnej.
  7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem książki, działalnością oświatową i kulturalną.
  8. Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej) i profilaktyki zdrowotnej.
  9. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci.
  10. Upowszechnianie i rozwijanie masowego wypoczynku rekreacyjnego.

§ 3

 1. Ośrodek Kultury może:
  1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki.
  2. Prowadzić naukę języków obcych.
  3. Prowadzić impresariat artystyczny.
  4. Organizować imprezy rozrywkowe.
  5. Prowadzić działalność wydawniczą.
  6. Świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury.
  7. Organizować imprezy sportowe i turystyczne.
  8. Prowadzić ogniska artystyczne.
  9. Prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego.
  10. Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.
  11. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)
  12. Prowadzić działalność gospodarczą inną niż kulturalna.
 2. Zadania określone w ust. 1 Ośrodek Kultury może realizować na podstawie zezwoleń wydanych w oparciu o odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja.

§ 1

Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

§ 2

 1. Ośrodkiem Kultury kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje się w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.
 3. Zastępce dyrektora oraz księgowego powołuje oraz odwołuje dyrektor Ośrodka Kultury.
 4. Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia oraz wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunkku dyrektor.
 5. Zastępca dyrektora Ośrodka Kultury sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą biblioteki i placówek jej podległych na terenie gminy Budzyń.

§ 3

 1. W skład Ośrodka Kultury wchodzą następujące placówki kulturalne i sportowe:
  1. Wiejski Dom Kultury w Wyszynach.
  2. Biblioteka Publiczna w Budzyniu i filia w Wyszynach.
  3. Stadion sportowy w Budzyniu.
 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury nadaje dyrektor.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse.

§ 1

Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

§ 2

Ośrodek Kultury prowadzi w szczególności działalność w zakresie rozpowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.

§ 3

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
 2. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą inną niż kulturalna według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka Kultury.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

§ 1

 1. Niniejszy statut jest podstawowym aktem określającym zasady działania Gminnego Ośrodka Kultury
 2. Statut nadaje organizator.
 3. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym - dla jego ustaleń.
 4. Wszelkie wydane przez Dyrektora decyzje i zarządzenia nie mogą naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień istniejącego statutu.