Statut

Statut Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu zwane dalej Centrum, jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§  2. Siedzibą Centrum jest Budzyń.

Rozdział 2.

Cele i zakres działania

§ 3. 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe, tj. szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Budzyń, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.

2. Do jednostek obsługiwanych zaliczają się:

a) Przedszkole Samorządowe w Budzyniu, os. Wierzbowe 7A,

b) Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach, Wyszyny 6,

c) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52,

d) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21,

§ 4. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna:

 1. prowadzenie rachunkowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg rachunkowych,
 2. fachowe doradztwo planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego projektu planu finansowego placówek, zgodnie z wymogami prawa finansowego,
 3. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek,
 4. prowadzenie obsługi kadrowej pracowników,
 5. przygotowywanie list płatniczych, organizowanie wypłat wynagrodzeń i wystawianie zaświadczeń dla pracowników obsługiwanych placówek,
 6. prowadzenie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników,
 7. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych,
 8. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników,
 9. naliczanie i odprowadzanie należnych świadczeń na rzecz ZUS, US, PFRON,
 10. sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych, funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorami placówek;
 11. obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 12. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 13. organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków,  oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących;
 14. sporządzanie zbiorczego zestawienia sprawozdawczości systemu informacji oświatowej (SIO) dla Gminy Budzyń;
 15. 0,
 16. analizy finansowe placówek oświatowych;
 17. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej placówek oświatowych.

§ 5. Realizując cele, o których mowa w § 4 Centrum może ingerować w działalność obsługiwanych jednostek wyłącznie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz niniejszym Statucie.

§ 6. 1. Centrum współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych, w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.

2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie.

§ 7. Realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia Centrum Usług Wspólnych :

 1. rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz sporządzania sprawozdania – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
 2. organizacja dowozów uczniów do szkół,
 3. rozliczanie zwrotu kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, organizowanego przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem programów realizowanych przez obsługiwane placówki oświatowe,
 5. prowadzenie spraw w zakresie organizacji konkursów dla kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 6. prowadzenie spraw w zakresie organizacji egzaminów nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 7. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Budzyń,
 8. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 3.

Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych i o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum są roczne plany finansowe.

3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 4.

Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Centrum ma strukturę bezwydziałową.

2. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

3. Kierownik Centrum samodzielnie, w granicach swoich uprawnień, podejmuje decyzje dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Kierownik Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.

5. Kierownik Centrum działa jednoosobowo,  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Budzyń.

6. Kierownik Centrum jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Budzyń.

7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Budzyń.

8. Do zadań Kierownika Centrum należy:

a) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum,

b) organizowanie pracy podległego zespołu,

c) realizacja planu finansowego.

§ 10. 1. Zadania Centrum realizuje Kierownik przy pomocy zatrudnionych w Centrum pracowników.

2. Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku  do pracowników Centrum.

3. Kierownik zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności ze stosunku pracy.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści:

Centrum Usług Wspólnych

w Budzyniu

ul. Przemysłowa 16A

64-840 Budzyń, tel. 67 28 43 717

REGON 365686629  NIP 6070084347

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.