Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY W BUDZYNIU

 
 
 
I. Postanowienia Ogólne
 1. Na podstawie uchwały nr XXXIII/163/93 Rad Gminy w Budzyniu z dnia 17 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Oświaty, został utworzony Gminny Zakład Oświaty w Budzyniu z siedzibą przy ul. Rynkowej 13
 2. Organem założycielski Gminnego Zakładu Oświaty jest Rada Gminy w Budzyniu.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Gminy w Budzyniu.
 4. Do podstawowych zadań Zakładu należą sprawy:
-    administracyjno- gospodarcze, zaopatrzenie oraz obsługa inwestycji prowadzonych w oświacie i remontów szkół, przedszkoli a także pozostałych budynków będących w administrowaniu oświaty
-    obsługa finansowo- księgowa, kadrowa szkół i przedszkoli
-    rozliczanie prowadzonych stołówek
-    z zakresu sprawozdań statystycznych
-    opracowywanie projektów planów i dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych
-    przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowo- finansowej w szkołach i przedszkolach
-    prowadzenie całości spraw z zakresu gospodarki materiałowej w szkołach i przedszkolach
 
II. Władze Zakładu
 1. władze Zakładu stanowi kierownik powołany przez Zarząd Gminy.
 
III. Struktura Organizacyjna.
 1. Kierownik Zakładu
 2. Komórka Księgowo- finansowa
 3. Stanowiska pracy
 
IV. Zakresy kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych
 1. Do obowiązków kierownika należy:
-    zarządzanie i kierowanie Zakładu oraz reprezentowanie go na zewnątrz
-    ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu
-    prowadzenie polityki kadrowej
-    dysponowanie majątkiem trwałym, wyposażeniem w użytkowaniu, środkami obrotowymi i funduszem w granicach obowiązujących przepisów przy ścisłym przestrzeganiu postanowień statutu Zakładu.
 1. Pion księgowo- finansowy:
-    pełna obsługa finansowa wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Budzyń
-    opracowywanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie obsługi wszystkich placówek
-    sporządzanie sprawozdawczości w zakresie dotyczącym realizacji zadań ekonomiczno- finansowych
-    sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową
-    prowadzenie analityki wydatków i dochodów budżetu
 
 1. Stanowiska pracy:
a)    Specjalista ds. pracowniczych:
-    prowadzenie całej dokumentacji w zakresie zatrudnienia i zwalniania pracowników, oraz w zakresie spraw socjalnych, urlopów i wypoczynku, wyróżnień, odznaczeń państwowych
-    sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr
-    sporządzanie list płac pracowników
b)    kasjer- referent:
-    dokonywanie wypłat poborów miesięcznych pracowników oświaty gminy Budzyń.
-    Prowadzenie całości spraw związanych z obsługą finansową
-    Stałe zabezpieczenie pieniędzy, czeków, druków, druków ścisłego zarachowania
-    Prowadzenie całości spraw administracyjnych
V. Na poszczególne stanowiska pracy opracowane są szczegółowe zakresy czynności i obowiązków, które podpisane przez pracowników przechowywane są w aktach osobowych.
 
VI. Postanowienia końcowe:
 1. Niniejsze zasady organizacyjne Zakładu będą aktualizowane w marę potrzeb
 2. Regulamin organizacyjny został zatwierdzony przez Zarząd Gminy z mocą obowiązującą od dnia 1.01.1994r.