Jesteś tutaj:   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Usługi świadczone poprzez platformę ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od 1 maja 2008r. Urząd Gminy w Budzyniu udostępnił mozliwość składania wniosków drogą elektroniczną.
Usługę tę udostępniamy za pomocą Elektronicznej Platrofmy Usług Administracji Publicznej MSWiA (ePUAP).
Żeby skorzystać z tej usługi należy posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz założone bezpłatne konto na paltformie ePUAP.
Po zalogowaniu w systemie ePUAP w katalogu usług należy wyszukać nasz Urząd Gminy przeczytać opis usługi i przejść do wypełniania formularza.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 005 przy ul. Przemysłowej 16A  w Budzyniu na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, profilem zaufanym lub podpisem osobistym
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 30MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Artykuł  25
Skutki prawne podpisów elektronicznych

 

  1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
  2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

 

Adres ESP Urzędu Gminy:

/6kdip0w30f/skrytka

Kliknij logo ePUAP ażeby przejść dalej do serwisu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza