Jesteś tutaj:   

rok 2011

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartał 2011

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Budzyń podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych – nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy – nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały

 

Informacja za III kwartał 2011 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kwartał 2011

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Budzyń podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych – nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy – nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały

 

Informacja za II kwartał 2011 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za II kwartał 2011

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Budzyń podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych – nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy – nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały

 

Zarządzenie nr 607/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 607/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Informacja za I kwartał 2011 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kwartał 2011

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Budzyń podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

1)      Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały

2)      Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały

3)      Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – nie występowały

4)      Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych – nie występowały

5)      Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały

6)      Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie występowały

7)      Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy – nie występowały

8)      Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały