Podstawy prawne działania

Ustawa o samorządzie gminnym

Statut Gminy Budzyń

  • Statut Gminy Budzyń
  • § 18 ust. 2 Statutu został uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.537.2018.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj Wlkp. z 2018 r. poz. 8982)

Organizacja Rady Gminy Budzyń

 Organizacja wewnętrzna Rady
 
I.  Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 
1.    Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2.    Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 
II. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący,
2. Dwaj Wiceprzewodniczący,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. komisje stałe, wymienione w Statucie,
 5. doraźne komisje do określonych zadań.
 
III. Rada powołuje następujące stałe komisje:
 1. Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 2. Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki
 3. Statutowo Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego
 4. Rewizyjna
Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
 
IV. 1. Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:                                    
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
 
V. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,                                                                                        
2) przewodniczy obradom,  
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały Rady,                                                                               
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu.    
 
VI. 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
5. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
 
VII. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d. s. Obsługi Rady.