Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko pracy kasjer w Referacie Finansów Komunalnych w Urzędzie Gminy Budzyń

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Budzyń ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń

 1. Nazwa i adres jednostki

  Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.

 2. Stanowisko pracy  

  Stanowisko pracy kasjer w Referacie Finansów Komunalnych w Urzędzie Gminy Budzyń.

 3. Opis stanowiska
  • Wymiar czasu pracy: pełen etat,
  • Warunki wynagrodzenia: zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Budzyń wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/2009 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmienione zarządzeniem Nr 17/2013 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013 r. zmienione zarządzeniem 40/2017 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2017 r., zmienione zarządzeniem 8//2019 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2019 r. 
 4. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończone 18 lat życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie stażu pracy minimum 2 lata,
  • posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie o specjalności ekonomia lub rachunkowość i finanse.
 5. Wymagania dodatkowe:
  • posiadane umiejętności stosowania w praktyce ustaw: o finansach publicznych,
   o rachunkowości, ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA,
  • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego oraz znajomości ustawy o pracownikach samorządowych,
  • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, zdyscyplinowanie, osobista odpowiedzialność, 
  • odporność na stres,
  • znajomość obsługi komputera.
 6. Zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku:
  • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w zakresie przyjmowania gotówkowych wpłat i wypłat budżetowych oraz przyjmowania wpłat, opłaty skarbowej i wpłat bezgotówkowych,
  • prowadzenie w całości obsługi kasowej jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
  • bieżące odprowadzanie gotówki z kasy na właściwe rachunki bankowe oraz sporządzanie i przekazywanie raportów kasowych wraz z załącznikami – raport kasowy Urzędu Gminy przekazuje do Referatu Finansów Komunalnych na stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej, natomiast raporty kasowe jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych oraz DDPS, na stanowisko pracy głównego księgowego tej Jednostki,
  • realizowanie wszystkich zadań wynikających z obowiązujących instrukcji dotyczących gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy, a w szczególności instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej, a przypisanych do wykonania na stanowisku pracy kasjer oraz przestrzeganie zapisów powyższych instrukcji,
  • dokonywanie przypisu należności i wszystkich zmian przypisu należności
   na podstawie danych otrzymanych  z Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji
   i Rolnictwa w zakresie:

   - należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i należności długoterminowych,

   - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

   - pozostałych wpływów z usług oraz innych należności.

  •   dokonywanie księgowania wpłat zawartych w wyżej wymienionym punkcie
   zakresu czynności należności na imiennych kontach i dziennikach obrotów oraz podejmowanie wszelkich      niezbędnych czynności w celu wyegzekwowania należności zaległych w stosunku do zalegających z wymaganymi należnościami,
  • dokonywanie księgowania wpłat na dziennikach obrotów nieprzypisanych pozostałych
   należności podatkowych i niepodatkowych,
  •  uzgadnianie comiesięczne wpływów ze stanowiskiem pracy ds. księgowości
    budżetowej Organu,
  • przygotowywanie informacji, danych i innych materiałów niezbędnych do wykonania  obowiązków  w zakresie sprawozdawczości finansowej i pozostałej z zakresu swojego
   stanowiska pracy,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy z zakresu swojego stanowiska pracy,
  • opróżnianie oraz rozliczanie automatu kasety wrzutowej toalety gminnej,
  • gromadzenie niezbędnych materiałów do przygotowania projektów oraz  przygotowywanie    projektów uchwał, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu
   administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy Gminy z zakresu swojego stanowiska pracy,
  • realizowanie zadań z zakresu obronności kraju i obrony cywilnej,
  • wykorzystywanie w codziennej pracy urządzeń technicznych, w które wyposażone jest   stanowisko pracy,
  • wykonywanie innych niewymienionych  w zakresie czynności prac, a poleconych, do wykonania przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika  Gminy - Kierownika  Referatu,
  • stanowisko pracy w korespondencji używa  symbolu literowego referatu dodając 
   następnie właściwe cyfrowe hasło według jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • przygotowanie i przekazanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy do    
    archiwum  zakładowego,
  • zastępowanie w razie dłuższej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na 
   stanowisku pracy d/s wymiaru podatku.
 7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

  Miejsce pracy - Praca wykonywana w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych, klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami, brak w budynku windy dostosowanej do wózków inwalidzkich.

  Stanowisko pracy - Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i po terenie miejscowości Budzyń.

 8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 9. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  • kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. Miejsce i termin złożenia dokumentów

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy Budzyń lub przesłać na adres Urzędu Gminy Budzyń 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracy kasjer ” w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do  godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Budzyń).

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę wpływu dokumentów na dziennik podawczy.

  Zasady rekrutacji:  o etapach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydaci będą informowani drogą telefoniczną, wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Budzyń.

  Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.budzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

  Z wybranym kandydatem przewiduje się zawarcie umów terminowych z możliwością kontynuacji umowy na czas nieokreślony.

  Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: (67) 2843-201

 11. Dodatkowe uwagi

  Przedłożone oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Urząd Gminy Budzyń.

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Budzyń z siedzibą w Urzędu Gminy Budzyń w Budzyniu, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj.:
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
  - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Podanie tych danych w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych  w Urzędzie Gminy Budzyń Panią Beatą Lewandowską za pomocą adresu iodo@iodopila.pl
 6. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.  Po tym czasie dokumenty kandydatów zostaną odesłane na adres podany przez kandydata na stanowisko pracy kasjer. Natomiast dane osobowe kandydatów w zakresie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 7. Dane osobowe kandydatów przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru.
 8. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem uczestnictwa w procesie naboru.
 9. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.
 10. Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
 11. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane kandydatów będą ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na podstawie zawartych umów dotyczących:
  • serwisu i wsparcia systemów informatycznych;
  • niszczenia dokumentacji;
  • wysyłania przesyłek pocztowych.
 13. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.

Budzyń, dnia 29 listopada 2019 r.