Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu – 1/2 etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 18 lipca 2019 r.

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy

Społecznej w Budzyniu – 1/2 etatu

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego tj:
  1. spełniać jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia:
   • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości
   • ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  2. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE, konfederacji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
  3. posiadać pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  4. posiadać odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  5. nie być skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
  6. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  7. posiadać staż pracy zgodny z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240 z póź. zm.)
 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na który przeprowadzany jest nabór:
  1. pożądana jest praktyka w służbach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie spraw związanych z księgowością
  2. posiadanie znajomości kodeksu postępowania administracyjnego
  3. posiadanie znajomości ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  4. posiadanie znajomości przepisów (ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych) z zakresu powierzonych obowiązków dotyczących rachunkowości, księgowości, gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, sprawozdawczości, budżetu, regulujących zasady obliczania wynagrodzeń zasiłków, podstaw wymiaru emerytur i rent pracowników, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących podatku VAT, przepisów dotyczących zasad inwentaryzacji środków trwałych
  5. posiada umiejętność obsługi komputera
 3. 3. zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego w Dziennym Domu PomocySpołecznej w Budzyniu m. in.:
   • prowadzenie rachunkowości jednostki
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
   • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
  2. kierowanie całokształtem prac księgowych w dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu w zakresie wynikającym z realizowanych ustaw oraz zadań związanych rachunkowością budżetową jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, w tym:
   • wykonywanie zadań związanych z terminowym obliczaniem wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników, prowadzenie związanej z tym dokumentacji
   • prowadzenie ewidencji księgowych wynikających z odrębnych przepisów i obowiązków w zakresie działalności jednostki
   • sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań i bilansów dotyczących realizacji budżetu jednostki
   • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym
   • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki a dotyczących rachunkowości
   • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT, wystawianie faktur VAT, kontrola prawidłowości danych podatku VAT przekazywanych do Ministerstwa Finansów za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego
 4. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy
  2. cv
  3. podanie
  4. kserokopie świadectw pracy
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub posiadanie wymaganych kwalifikacji lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczegółowych
  6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  7. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
 5. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 9:00 w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń lub przesłać pocztą na podany wcześniej adres (liczy się dzień wpływu do siedziby Ośrodka) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowiska urzędnicze z dnia 18lipca 2019 r.”
  2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w pkt 1 i nie będą rozpatrywane nie podlegają zwrotowi.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.