Statut

Statut Centrum Usług Wspólnych Gminy Budzyń

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Budzyń zwane dalej Centrum, jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej.
2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Siedzibą Centrum jest Budzyń.
Rozdział 2.
Cele i zakres działania

§ 3. 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe, tj. szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Budzyń, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń..
2. Do jednostek obsługiwanych zaliczają się:
a) Przedszkole Samorządowe w Budzyniu, os. Wierzbowe 7a,
b) Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach 6,
c) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu, os. Wierzbowe 7,
d) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach 21,
e) Gimnazjum w Budzyniu im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Rogozińska 52.
§ 4. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna:
1) prowadzenie rachunkowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg rachunkowych;
2) fachowe doradztwo planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego projektu planu finansowego placówek, zgodnie z wymogami prawa finansowego;
3) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek;
4) przygotowywanie list płatniczych, organizowanie wypłat wynagrodzeń i wystawianie zaświadczeń dla pracowników obsługiwanych placówek;
5) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych, funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorami placówek;
6) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
7) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
8) organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu szkolnego oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących;
9) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) oraz do Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2);
10) analizy finansowe placówek oświatowych;
11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej placówek oświatowych.
§ 5. Realizując cele, o których mowa w § 4 Centrum może ingerować w działalność obsługiwanych jednostek wyłącznie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz niniejszym Statucie.
§ 6. 1. Centrum współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych, w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych i o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum są roczne plany finansowe.
3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Centrum ma strukturę bezwydziałową.
2. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.
3. Kierownik Centrum samodzielnie, w granicach swoich uprawnień, podejmuje decyzje dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Kierownik Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.
5. Kierownik Centrum działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Budzyń.
6. Kierownik Centrum jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Budzyń.
7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Budzyń.
8. Do zadań Kierownika Centrum należy:
a) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum,
b) organizowanie pracy podległego zespołu,
c) realizacja planu finansowego.
§ 9. 1. Zadania Centrum realizuje Kierownik przy pomocy zatrudnionych w Centrum pracowników.
2. Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku do pracowników Centrum.
3. Kierownik zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności ze stosunku pracy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści Centrum Usług Wspólnych Gminy Budzyń.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.